Inšpekcie a Monitoring

Profesionálne letecké inšpekčné práce a monitoring firemných budov, hál, objektov, komínov, mostov, elektrických stožiarov…

Vyhnite sa včas škodám

Inšpekciou dronom nielen ušetríte, ale aj získate

  • Stavby a mostové konštrukcie

  • Oceľové konštrukcie a potrubia

  • Strechy, komíny, silá, chladiace veže

  • Výškovo nedostupné priestory

  • Elektrické vedenia a stožiare

  • Telekomunikačné inštalácie / veže

  • Inšpekcie solárnych panelov

  • Monitoring procesu stavieb

  • Monitoring skádok odpadu

Vplyvom živlov prirodzene prichádza k opotrebovaniu rôznych povrchov na výškových budovách alebo zariadeniach. Včasným odhalením pomocou drona je možné predísť nežiadúcim škodám a vysokonákladovým finančným opravám.

Vizuálne inšpekcie s dronom umožňujú rýchle kontroly s nízkymi nákladmi na posúdenie chýb v nedosiahnuteľných výškach a miestach. Na samostanom monitore môžete s nami sledovať výstup z kamery v reálnom čase a samozrejme obdržíte foto a video z inšpekcie.

V priebehu jednej až niekoľko hodín (v závislosti na rozsahu práce) môžete mať potrebné vizuálne informácie o stave strechy, potrubia, komínov, konštrukcií alebo stožiarov. Po analýze záznamu môžete včas predísť fatálnym devastačným následkom daných konštrukcií a materiálov.

Monitoring dronom je vhodný napríklad pre stavebné firmy alebo developerov, u ktorých pri procese stavieb je potrebná foto / video dokumentácia či už na marketingové alebo stavebné účely.

VYUŽITE NAŠE SLUŽBY S DRONOM VO SVOJ PROSPECH

Profesionálna fotodokumentácia a monitoring stavieb

Využitie Inšpekcií a Monitoringu s Dronom

Buďte rýchlejší ako “zub žasu”, predídete zbytočným škodám

Monitorovanie procesu stavieb a stavenísk

Monitorovanie stavby sa vykonáva v určitých fázach, ktoré sú dopredu dohodnuté, alebo môžu byť náhodného charakteru podľa novovzniklnutých podmienok na stavbe.

Najčastejšie je možné stretnúť sa so sledovaním stavieb pomocou dronu v dvojtýždňových alebo mesačných intervaloch. Samotný časový interval sa stanovuje v súvislosti s očakávaným harmonogramom práce na stavbe. Ak sa jedná o veľmi dynamickú stavbu, je možné interval monitorovania skrátiť ešte viac.

Na realizáciu monitorovania stavby používame aplikácie, ktoré nám umožňujú situovať dron v tej istej výške a na tom istom mieste ako pri predchádzajúcom lete. Taktiež je možné nastavenie azimutu ktorým dron dokážeme orientovať a tiež nastavnie zenitálneho uhla kamery, ktorý nám zabezpečí že fotografia bude realizovaná z rovnakej pozície ako pri prvom zábere. Vďaka takto realizovaným fotografiám je možné zostaviť snímky do časovej osi a vidieť tak ako sa stavba vyvíjala.

Príklady sledovania stavieb pomocou dronu

1/ Stavba nového hotela
Pre klienta z oblasti investičnej výstavby bol realizovaný projekt, pri ktorom boli v mesačnej odstupnosti realizované letecké fotografie, ktoré boli následne použité pre kontrolu správnosti osadenia stavby.

2/ Rezidenčný projekt
Inšpekcia pre novopostavený rezidenčný projekt, ktorému boli dodávané počas výstavby aktuálne letecké fotografie stavby, ktoré tvorili súčasť dokumentácie pri dokladovaní faktúr dodávateľskou stavebnou firmou.

Inšpekcie poškodenia striech, komínov, rezidenčných a priemyselných budov…

Zateká vám zo strechy, na ktorú sa použitím rebríka nedostanete? Opadáva omietka z domov, časti tehál z komínov, hrdzavejú alebo pretekajú žľaby, ktoré sú nedostupné?

Pokiaľ áno, nečakajte, neváhajte a spojte sa s nami ohľadom inšpekcie s použitím dronu. Prečo? Hlavnou výhodou používať na inšpekciu dron je úspora finančných prostriedkov potrebných na prenájom lešenia, rebríkov poprípade ďalšieho vybavenia alebo špeciálny tím oprávnený pracovať vo výškach. Je to rýchle a efektívne riešenia a navyše použitím dronov získate vizuálnu dokumentáciu potrebnú pre analýzu problémov a zabezpečenie opráv.

Počas inšpekcie je možné sledovať zábery z kamery priamo na monitore plus záznam je zároveň nahrávaný. Pri inšpekciách dronom sa dbá na zvýšenú opatrnosť voči zúčasneným osobám inšpekcie /blízkosti, ale aj voči samotnému objektu.

Príklad inšpekcie poškodenej strechy pomocou dronu

1/ Zatekanie – poškodená strešná krytina
Sledovali sme konfliktné miesta strešnej krytiny za účelom detektovania miest cez ktoré sa do výrobnej haly dostávala dažďová voda ktorá spôsobovala dočasné pozastavenie výrobného procesu a tým pádom spôsobovala ekonomickú škodu pre klientskú firmu. Vďaka vyhotovenej technickej správe klient mohol odstrániť nami určené defektné miesta a vyriešil problém so zatekaním.

Inšpekcie telekomunikačných veží a inštalácií

Dron, ktorý používame disponuje s funkciou LIVE VIEW – priamy prenos (stream) snímaného obrazu kamerou pomocou internetu. Ideál pre vzdialené inšpekcie telekomunikačných veží a inštalácií.

Vzdialená inšpekcia alebo inšpekcia na diaľku je veľmi veľkou pomocou pre telekomunikačné firmy majúce inštalácie na odľahlých vysielačoch, vykrívačoch a telekomunikačných vežiach. Jedinou podmienkou potrebnou na vzdialený prenos záznamu alebo LIVE VIEW je dátové pripojenie.

Takýmto spôsobom vieme poskytnúť v reálnom čase stav inštalácie alebo prípadného poškodenia telekomunikačným firmám, ktoré vedia tým pádom urýchliť proces opráv. Zo skúseností sa potvrdilo, že pomocou inšpekčných prác s dronom sa nielen zrýchlil proces, ale aj znížili celkové náklady.

Príklad inšpekcie zariadenia na telekomunikačnej veži pomocou dronu

1/ Inšpekcia zariadenia na telekomunikačnej veži Zlatý Vrch
Pre klienta z oblasti telekomunikačnej techniky bol realizovaný projekt inšpekcie zariadenia na telekomunikačnej veži spojené s výpadkami signálu.  Vizuálnou inšpekciou zariadenia v reálnom čase sa spozorovali mierne zafarbenia na zariadení spôsobené pravdepodobne vplyvom počasia. Konzultačný technik, ktorý na diaľku inšpekciu riadil sa s odstupom času s nami spojil a vysvetlil, že zafarbenie bolo spôsobené výrazným prehrievaním zariadenia a následnými výpadkami pri vonkajších tepelných zmenách.

Inšpekcie elektrických stožiarov, stĺpov a vedenia

Pomocou kamery dronu s vysokým optickým priblížením môžeme detektovať z bezpečnej vzdialenosti súčasti elektrických stožiarov ktoré napríklad podľahli korózii a je nutná ich výmena.

Pri sledovaní anomálií siete elektrického vedenia je nutné sústrediť sa predovšetkým na stožiare a stĺpy ktoré sú súčasťou rozvodovej siete. Práve oni sú tými najslabšími článkami reťaze a dochádza pri nich k najväčším stratám prenosu elektrickej energie.

Pri kontrole stĺpov a stožiarov elektrického vedenia VN a VVN je nutné mať na zreteli vysoké elektromagnetické žiarenie ktoré môže do veľkej miery ovplyvniť správanie sa dronu. Ak sa meracie a inšpekčné práce vykonávajú zblízka, hrozí čiastočná alebo úplná strata pilotnej kontroly dronu a to môže mať nepredvídateľné následky. Práve z toho dôvodu sa pri meraní používajú drony s kamerami s vysokou rozlišovacou schopnosťou a s veľkým optickým zväčšením, ktoré umožňuje vykonávať všetky práce z dostatočne bezpečnej vzdialenosti, samozrejme bez ujmy na strate kvality samotných výsledkov.

Inšpekcie priemyselných budov, konštrukcií, potrubia a komínov

Kontrola priemyselných komínov, striech výrobných hál, oceľových konštrukcií, potrubia v nedostupných výškach pomocou dronu – nízkonákladové kontroly dronom.

Vplyvom počasia, prevádzkových teplôt a dlhodobým používaním dochádza k častým poškodeniam nielen na výrobných halách /budovách, ale aj na priemyselných konštrukciách, vonkajšom potrubí alebo komínoch. Využitie inšpekcií s dronom je širokospektrálne a náklady niekoľko násobne nižšie ako pri inšpekciách fyzickými osobami s oprávnením vykonávať výškové práce.

Pri realizácii kontroly / priemyselnej inšpekcie dronom používame najnovšie technógie s vysokokvalitnými kamerami. Samotná dĺžka inšpekcie závisí od veľkosti projektu s minimálnym časom jednej hodiny. Počas inšpekcie dronom môžete priamo sledovať výstup z kamery na monitore a samozrejme obdržíte digitálny záznam (foto a video) do 24 hodín od ukončenia inšpekcie.

Príklad inšpekcie priemyselného komína pomocou dronu

2/ Vypadávanie častí tehál z priemyselného komína
Výrobná firma si nás zavolala na inšpekciu priemyselného komína z ktorého začali vypadávať úlomky tehál, čím sa stal nebezpečným nielen pre samotnú výrobu, ale aj pre pracovníkov. Detailnou inšpekciou pomocou dronu sme zistili, že pri povrchu komína vplyvom dažďov, zimy, vetra zažala zvetrávať vrchná časť komína, ktorá potrebovala okamžitú opravu. Po zrealizovaní opravy sme obdržali ďakovný email s informáciou o ušetrení nákladov spojených s rýchlou lokalizáciou poškodenej časti komína.

Monitorovanie znečistenia a rozsahu skládok odpadu

Pomocou dronu a kompletného softvérového a technologického vybavenia zabezpečíme komplexný bezpilotný monitoring skládok odpadu a znečistenia vrátane spracovania zosnímaných údajov.

Či už pre samotné firmy prevádzkujúce skládky odpadu, organizácie životného prostredia alebo aj miestne /mestské úrady bojujúce s nelegálnymi skládkami a znečisťovaním životného prostredia je monitorovanie dronom výborným riešením. Taktiež pri živelných pohromách ako sú napríklad záplavy poskytujeme naše služby na foto dokumentáciu potrebnú či už pre poisťovne alebo samotné poškodené obce / mestá.

Pri monitoringu rozsahu skládok odpadu je interval leteckých prác vopred dohodnutý podľa potrieb. Podobne je to aj s nelegálnymi skládkami alebo monitoringom škôd spôsobených živelnými pohromami.

Výhodami monitoringu dronom sú nízke náklady, dostupnosť a samozrejme výstup z monitoringu formou fotografií alebo video záznamu. Dodanie materiálov z monitoringu dronom  je 24 hodín od ukončenia leteckých prác.

Potrebujete poradiť alebo máte otázky?

Poradíme vám v rámci bezplatnej predrealizačnej konzultácie.

Cena Inšpekčných Prác s Dronom

Ceny stanovujeme individuálne podľa rozsahu projektu a požiadaviek klienta v rámci bezplatnej predrealizačnej konzultácie.

Každý projekt je špecifický, v inej lokalite, rôznej náročnosti, s inými podmienkami a potrebným časom na výkon leteckých prác. Preto nie je možné stanoviť jednu cenu pre všetky inšpekčné alebo monitorovacie služby s dronom.

Od objednávky našich inšpekčných alebo monitorovacích služieb až po odovzdanie materiálov klientovi je proces, ktorý zahŕňa: Konzultáciu s klientom, Prípravu, Povolenie na vzlietnutie s dronom, Cestovanie, Predprípravu letu, Lietanie /Inšpekciu, Spracovanie a odovzdanie materiálov.

Pre vašu orientáciu, minimálny čas strávený s inšpekčnými alebo monitorovacími prácami je jedna hodina s cenou 120€. Každá začatá polhodina je 50€. Spracovanie materiálov / post produkcia 100€ /projekt, dopravné náklady 0.27€ /km. Ceny sú konečné, uvedené s DPH, nie sme platcami DPH.

Archivácia materiálov, poistenie, letecká príručka s povolením leteckých prác a samotný dron s technikou sú zahrnuté v cene inšpekčných prác. V prípade nepriaznivého počasia presunieme inšpekciu /monitoring na najbližší možný termín.